آجر سر زده

آجر سرزده

آجری که یک چهارم آن کم شده.

Posted on