تک کت

پخش یک لایه بسیار نازک قیر محلول یا قیرآبه ، وری سطح آسفالتی یا بتنی به منظور آغشته نمودن سطوح مزبور و ایجاد چسبندگی با قشر آسفالتی که متعاقبا روی آن پخش می شود ، تک کت یا اندود سحطی نامیده می شود .

 

تک کت به فتح ت در تک ، و ضم ک در کت خوانده می شود .

معادل انگلیسی : Tack coat

Posted on