قیر آبه

از مخلوط کردن قیر و آب با یک ماده قیر آبه ساز ، قیر آبه بدست می آید . مقدار قیر در قیر آبه از 55 تا 65 درصد ، میزان آب از 35 تا 45 درصد و قیر آبه ساز ها حداگثر 0.5 درصد وزنی قیر آبه را تشکیل می دهد .

از قیرآبه برای تهیه انواع مخلوط های آسفالت سرد کارخانه ای و یا مخلوط در محل ، آسفالت سطحی ، اندود های قیری ، درز گیری و لکه گیری رویه های اسفالتی ، تثبیت خاک و ماسه می توان اشاره کرد .

برای مصرف قیر آبه ها معمولا نیازی به حرارات دادن آنها نیست لذا از نطر اقتصادی و ابمنی بر انواع دیگر قیر ها برتری دارند . اختلاط قیر آبه ها با سنگدانه های مرطوب و یا پخش قیر آبه روی بستر مرطوب شنی و یا آسفالتی راه در عملکرد قیر آبه ها تاثیر منفی ندارد .از نظر زیست محیطی و اقتصادی ، قیر آبه ها ، مناسب ترین و با صرفه ترین جایگزین برای قیر های محلول محسوب می شود .

Posted on