تبخیر

تبخیر به معنای بخار شدن است و در اصطلاح، به تبدیل مایع یا فاز مایع به گاز تحت شرایط فیزیکی و شیمیایی مانند تغییر فشار و دما و … گفته می‌شود . این عمل در واقع معکوس میعان است .

 

معادل انگلیسی : Evaporation

Posted on