قیر پس برگشته

قیر محلول نفتی که از حل کردن قیر های خالص در حلالها و یا روغن ها ی نفتی بددست می آید . نوع و کیفیت قیر های محلول به کیفیت قیر های اصلی ، نوع و مقدار حلال بستگی دارد . هر اندازه مقدار حلال های نفتی در قیر زیادتر باشد ، روانی ان بیشتر است . قیر های محلول در راهسازی برای اندود های سطحی ، آسفالت سرد کارخانه ای و یا آسفالت مخلوط در محل ، مصرف می شوند .

Posted on