پوآز

پواز واحد رایج برای گرانروی (ویسکوزیته) است.

یک پواز معادل 1.0 g/cm.s در واحد SI می باشد . یک پواز معادل 0.1 پاسکال ثانیه (P.S) می باشد . یعنی پاسکال ثانیه ده بار بزرگتر از واحد پواز می باشد .

 

 

معادل انگلیسی : poise

Posted on