تست جوش

بازرسی جوش /کنترل کیفیت جوش / آزمایش جوش / برگه قرمز جوش

آزمایش جوش

آزمایش جوش به منظور کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای حصول اطمینان از صحت انجام جوشکاری بر مبنای استاندارد ها و دستورالعمل ها انجام می شود. در فرآیند جوشکاری انواع نقص ‌ها با اندازه ‌های متفاوت ممکن است به وجود آید. ماهیت و اندازه دقیق این عیوب ، می تواند کارکرد اتصال را با مشکل مواجه سازد.
بنابراین در ساختمان های فلزی به جهت اطمینان از انطباق مقاومت تئوریک سازه با مقاومت عملی آن لازم است ازمایش جوش و دریافت برگه قرمز جوش الزامی است.

برای کنترل کیفیت جوش با استفاده از آزمون های جوشکاری از سلامت جوش مطمئن می شوید که شامل انواع آزمون های غیر مخرب و آزمون های مخرب است که قبل، زمان جوشکاری و پس از جوشکاری باید از آنها برای بررسی کیفیت جوش فلزات و غیر فلزات استفاده شود.

انواع تست غیرمخرب برای جوش فلزات

تجهیزات بازرسی جوش

دستگاه  التراسونیک ، کابل ، بلوک V1 و V2 ، ضخامت سنج التراسونیک ، ضخامت سنج رنگ ، تجهیزات ازمایش جوش PT شامل بلوک های کنترل کیفیت مواد ، نورسنج نور سفید و UV ، تجهیزات بازرسی جوش MT شامل YUKE ، INDICATOR ، نورسنج نور سفید و UV و تجهیزات آزمایش جوش VT شامل گیج های جوشکاری ، ذره بین ، خط کش فلزی ، چراغ دستی ، نورسنج ، کولیس ، گیج حرارتی ، مولتی متر ، از جمله این تجهیزات می باشند.

Posted on