تست جوش پراش

آزمایش جوش زمان پراش / TOFD

آزمایش تخصصی جوش پراش (Time Of Flight Diffraction Ultrasonics) از انواع تست مخرب جوش و در اصل برای اندازه گیری نقص های جوشکاری که با دیگر روش های التراسونیک شناسایی نشده اند، استفاده می شود. آزمایش جوش زمان پراش (TOFD) اولین بار در آلمان مورد استفاده قرار گرفته شد. از طرفی سادگی اسکن این نوع از آزمایش تخصصی جوش ، کاربرد آن در بسیاری از اجزای مختلف را از جمله هندسه های پیچیده مانند نازل ها و گره ها، ممکن می سازد.

Posted on