دستگاه ویکات

این دستگاه جهت آزمایش مقاومت نفوذ بتن برای تعیین زمان گیرش و غلظت نرمال سیمان هیدرولیک استفاده میشود.

Posted on