غوره گل

غوری گِل

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، نوعی شفته است که در شیب بندی بام ها استفاده می شود، در غوره گل به جای آهک از نخاله ی گچ و خاک آوار استفاده می شود.

Posted on