شش بند

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، ستاره تزیینی ( نوع معروف آن شش بند شیرازی ) در گره سازی معمول است.

Posted on