حریم راه

منظور از حريم مقدار زميني است كه از دو طرف راه براي ، ايجاد ميدان ديد وسيعتر براي رانندگان ، ايجاد تسهيلات جهت تعريض راه در آينده با توجه به افزايش ترافيك ،  جلوگيري يا كاهش خطرات ناشي از انحراف خودروها از جاده ، جلوگيري از احداث ساختمان با هر گونه بنا در حريم ، با توجه به نوع راه كه طراحي و احداث گردد حريم در نظر گرفته مي شود.

Posted on