دریواسیون

دراواسیون احداث کانال با فاصله و موازات جاده و هدایت مسیر جریان آب به ورودی یا خروجی یک پل.

Posted on