تنقیه پل

تمیز کردن و باز کردن و برداشتن گل و لای از پل موجود.

Posted on