وصله جوشی

جوش سر به سر میلگرد

از روش های وصله میلگرد ، وقتی که که طول آرماتور تمام شود یا آرماتور قطع شود برای اتصال آن به آرماتور جدید میتوان از وصله جوشی استفاده کرد.
در مقاطعی که تراکم آرماتور بالا هست وصله جوشی فورجینگ موجب کاهش تراکم آرماتورها، در امتداد هم قرار گرفتن محور آنها، استحکام کافی و شکل پذیری مناسب، جلوگیری از کرمو شدن بتن، صرفه جویی در میلگرد و کاهش هزینه ها می شود.

به دو روش انجام میگردد: