باربکان

لوله هایی که در هنگام بتن ریزی نصب می شوند جهت زه کشی آب در کوله و دستک پلها و یا هر جای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

Posted on