سابگرید

در راهسازی آخرین لایه خاکریزی میباشد که زیر لایه های اساس و زیراساس قرار دارد که تراکم آن 100 درصد است.

معمولا بعد از پخش هر لایه توسط گریدر مسیر تسطیح میشود تا به سطح مورد نظر برسد. ارتفاع سابگرید 15 سانتیمتر و در دو لایه اجرا میشود و توسط غلطک کوبیده و بوسیله آبپاش,آبپاشی میشود بعد از اینکه عملیات کوبیدگی و آبپاشی چند بار تکرار شد و مسیر آماده تست شد مورد آزمایش قرار میگیرد.این آزمایش تراکم نام دارد که معمولا در هر 50 متر و در عرض مسیر در چند نقطه مختلف برای رسیدن به درصد مورد نظر صورت میگیرد. اگر درصد تراکم کمتر از مقدار مورد نظر(100 درصد) شد باید نسبت به آبپاشی و کوبیدگی دوباره اقدام نمود.

 

Posted on