بیس

بيس قشري است كه مصالح سنگي و يا مخلوطي از مصالح سنگي و مواد چسبيده با مشخصات فني معين و به ضخامت محاسبه شده مي باشد.

 

Posted on