خیاره

اصطلاحی در معماری،سنتی ایران ، شیارهای روی ستون.

Posted on