خشتی

خشتی از اصطلاحات معماری سنتی ایران نوعی از کاشی چهار گوش با هفت رنگ متفاوت که از پیوند آنها در کاشیکاری نقش و نگارهای زیبا پدید می آید . نام دیگر آن کاشی هفت رنگ است.

Posted on