خط آسمان

خط آسمان خطی فرضی است که از محل تلاقی بام ساختمان ها با اسمان در نگاه ببینده متصور میشود.

دورنمای شهری

معادل انگلیسی : Skyline

Posted on