کولیس ساده

کولیس ورنیه

در کولیس ساده  شی مورد نظر را بین دو فک قرار داده ، سپس از روی ورنیه هر خطی که بر روی خط کش اصلی منطبق است را خوانده و در دقت آن ضرب می‌کنیم و با عدد خوانده شده از روی خط کش اصلی جمع می‌کنیم. کولیس‌های ورنیه، دیجیتال و عقربه‌ای می‌توانند ابعاد داخلی و خارجی را اندازه بگیرند و برای اندازه‌گیری هر کدام از فک مخصوص استفاده کنند.

محاسبه دقت کولیس

بدست آوردن دقت کولیس های میلیمتری با استفاده از رابطه r=a/n است.

r = دقت کولیس

a = قابلیت تفکیک خط کش اصلی که برابر است با ۱ میلیمتر

n = تعداد تقسیمات روی ورنیه کولیس

مثلاً برای کولیس 0.1 اگر بخواهیم طبق این رابطه دقت را محاسبه کنیم، طبق تعریف می توان گفت اگر ما ۱ را به ۱۰ تقسیم کنیم دقت کولیس ما ۰٫۱ میلیمتر خواهد بود. یعنی r=1/10=0.1 mm

Posted on