بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی

بیمه مسئولیت ساختمانی یکی از انواع بیمه مسئولیت مدنی است.

با اخذ این بیمه نامه مسئولیت صاحب كار و كلیه عوامل اجرایی به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد.

اگر در طول انجام عملیات ساختمانی ،خسارت مالی و صدمات جسمانی به اشخاص ثالث وارد  آید كه ناشی از عملیات تخریب، گودبرداری ، پی كنی، نصب اسكلت فلزی و سایر كارهای عمرانی است.

این خسارت ها شامل نشست ساختمان های مجاور، ریزش ساختمان های مجاور، خسارت مالی وارد به اثاثیه ساختمان های مجاور در اثر ریزش،خسارت وارد به خیابان، پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز، خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی از جمله خطوط انتقال آب، گاز و تلفن و همچنین خسارات جانی وارد به عابرین و همسایگان می باشد.

ساختمانی  این بیمه نامه با نام های ، بیمه مسئولیت کارفرما در عملیات ساختمانی  ، بیمه مسئولیت ساختمانی، بیمه ساختمانی و بیمه حوادث ساختمانی هم نامیده می‌شود

انواع بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ساختمانی با نام

بیمه نامه مسئولیت ساختمان به آدرس محل ساخت صادر می‌گردد و ارائه لیست اسامی کارگران در آن الزامی می‌باشد.

یبیمه مسئولیت ساختمانی بی نام

بیمه نامه مسئولیت ساختمان به آدرس محل ساخت صادر می‌گردد ولی اسامی کارگران درآن درج نمیشود.

 

Posted on