بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ مالكین‌ آسانسور

بیمه‌مسئولیت‌ مدنی‌ مالكین‌ آسانسور

بیمه‌ مسئولیت ‌آسانسور قراردادی‌ است‌ كه‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع حوادث‌ ناشی‌ از سهل‌ انگاری‌ در نگهداری‌، عیوب‌ قسمت‌ های‌ مكانیكی‌ و الكتریكی‌ كه‌ ناگهانی‌ بروز می‌ نمایدجبران‌ می‌ نماید.

 

Posted on