بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان و یا تضمین کیفیت ساختمان / بیمه L.D.B

Latent Defects of Building

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان و یا تضمین کیفیت ساختمان خسارت‌های ناشی از طراحی غلط، مصالح معیوب یا اجرای نادرست در ساختمان‌های درحال بهره‌برداری را بیمه می‌کند.

سازندگان پیش از شروع عملیات ساخت، این بیمه‌نامه را تهیه و تنظیم می‌کنند.

بنابراین در طول دوره ساخت تمام فرآیند و مراحل ساخت توسط مهندسان ناظر معتمد شرکت بیمه نظارت می‌شود که این امر خود به ایمن‌سازی ساختمان‌ها کمک قابل توجهی خواهد کرد.

Posted on