پرگار پاشنه‌ای

پرگار داخلی

از پرگار پاشنه ای برای اندازه‌گیری ابعاد داخلی اشیا و نقل اندازه به کار می‌رود.

Posted on