میکرومتر

کولیس ریزسنج / Micrometer

ابزاری برای اندازه‌گیری داخلی، خارجی، ارتفاع، ضخامت ورق‌ها، قطر سیم‌ها و میله‌ها، شیارها، قطر پیچ‌ها و مهره‌ها، ساچمه ، چرخ دنده‌ها، قطر تیغه فرزها، مته‌ها و… با دقت بالا است.

انواع میکرومتر از لحاظ سیستم اندازه‌گیری

میکرومترهای اینچی

میکرومترهای میلیمتری

Posted on