پرگار خارج سنج

 

پرگار فلزی خارج سنج در صنایع فلزی بیشترین کاربرد را دارند و از آنها جهت ترسیم دایره یا کمان و یا انتقال اندازه بر روی ورق های فلزی مورد استفاده قرار میگرند.

Posted on