اسفرومتر

گوی‌سنج/ خم سنج

اسفرومتر دستگاهی برای اندازه‌گیری دقیق شعاع کره است.

اسفرو متر برای اندازه‌گیری ضخامت یک ورق نازک  قابل استفاده است.

 

Posted on