سنگ بستر

Bedrock

سنگ بستر در زمین‌شناسی، صخره سخت زیر خاک زمین است.

تحکیم‌نیافته و غیر یکپارچه سطحی بر روی سنگ بستر قرار دارد.

بیشتر سطح خشکی‌های زمین با سنگ بستر پوشیده شده‌است.

Posted on