نفت گرمایشی

نفت گرمایشی یک گونه فراورده نفتی مایع با گران‌روی پایین است که از آن به عنوان نفت سوختی برای کوره یا بویلر و وسایل گرما زا  استفاده می‌شود.

Posted on