گلوله سوختی

سوخت‌گلوله

سوخت‌های زیستی تولیدشده از مواد آلی فشرده و یا زیست‌توده هستند.

و به‌طور کلی از خاک‌اره فشرده و ضایعات صنعتی مرتبط با فرز چوب، تولید محصولات چوبی ساخته شده‌اند.

منابع  تولید گلوله سوختی

زباله‌های صنعتی و محصولات ترکیبی، ضایعات موادغذایی، باقیمانده‌های کشاورزی، محصولات زیست‌سوختی و الوار خالص ، گلوله‌های چوبی ، زباله‌های صنعتی شامل شاخه‌های پوک میوه، پوسته‌های هسته نخل، پوسته نارگیل و درختان و شاخه‌های درختان که در هنگام عملیات درخت‌بری ازمیان می‌روند.

Posted on