نقطه اشتعال

نقطه درخش / Flash point

پایین‌ترین درجهٔ دمایی است که در آن از ماده ، بخاری قابل احتراق ساطع می‌شود

از نقطهٔ اشتعال به عنوان  توصیف خطرات اشتعال‌ پذیری مایعات استفاده می‌کنند.

Posted on