دمای خودگیرش

دمای خودگیرانش / Autoignition temperature

دمای خودگیرش پایین‌ترین دمایی است که یک ماده بدون هیچ محرک خارجی مانند جرقه یا شعله در جو معمولی خود به خود آتش می‌گیرد.

 

Posted on