اپتیک

نور شناسی / نور شناخت / Optique

اُپتیک فیزیک نور یا نوریک ، شاخه‌ای از فیزیک است که به بررسی نور و خواص آن  می‌پردازد.

 

Posted on