وایر فیدر

وایر فیدر سیستمی می باشد که وظیفه هدایت و کشش سیم را در دستگاه جوش میگ مگ را دارد.

Posted on