معیت

با ‌هم بودن؛ همراه بودن ، همراهی.

Posted on