لازم الاجرا

لازم الاجراء

عملی که اجراء آن به دستور قانون الزامی شده باشد.

Posted on