یارانه

سوبسید/ subsid

شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت می‌شود.

با تعریف دیگر اعطاء کمک مالی به روی یک کالا یا خدمتی که به مردم داده می‌شود جهت کاهش فشار های تورمی.

 

Posted on