لازم الاتباع

لازم الاجرا

در مسایل حقوقی و قضایی. که پذیرش آن اجباری است؛ که اجرای مفاد آن الزامی است.

Posted on