حق الوکاله

حق الزحمه وکیل که از طرف موکل پرداخت میشود.

حق الوکاله وکیل دادگستری ، همان مبلغی است که در وکالتنامه قید شده است و دادگاه همان مبلغ را ملاک تمبر مالیاتی وکیل قرار می دهد البته به شرطی که آن مبلغ کمتر از تعرفه نباشد.

Posted on