قیمت یوم الرد

در اصطلاح فقه قیمت مال در روزى که متصرف عدوانی آن مال خسارت آنرا بمالک پس میدهد (ماده 311 ق.م)

Posted on