قرض

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف او مثل آن را حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید ودر صورت تعذر رد مثل : قیمت یوم الرد را بدهد(ماده 648ق.م)

قرض اخص از دین است.زیرا دین ممکن است از عقد دیگر و یا اعمال حقوقی (غیرعقدی)مانند ضمانات و مسولیت ها ناشی میشود.

Posted on