مقترض

مُقتَرِض

مقترض کسی است که قرض می گیرد.

 

.

Posted on