لامل

سازه یا استراکچر های آلومینیومی در نمای کرتین وال که شیشه ها را نگه می دارد.

Posted on