ترمال بریک

ترمال بریک در لغت به معنای شکست حرارتی است.

 

Posted on