پلان بام

پلان شیب بندی

دید افقی از بام، که در آن دیوارهای خارجی، خط مسیر شیب بام به طرف آبرو، خرپشته و همچنین فضاهایی که به عنوان نورگیر از قسمت های مختلف بام بیرون آمده، مشخص می شود.

Posted on