کرکسیون

کرکسیون به معنای مشاوره با استاد برای رفع اشکالات و پیشرفت بهتر پروژه می باشد .

 

 

Posted on