ربات

از اصطلاحات سنتی ایران رباط  ، مهمانسرا و “کارونسرا ی میان راه  است . رباتها از جهت آسایش سفرگران و کاروانیان بر سر راهها ساخته می شدند . در واقه ربات کاروانسرای بیرون شهری بوده است و همه ویژگیهای کاروانسرای درون شهرها مانند دالان ، حیاط ، حجره یا اتاقهای  مخصوص سفر گران ، انبار ، طویله ، بارانداز ، آب انبار و….. را داشته است .

Posted on