متراژ

اندازه طولی به متر و یا مساحت با واحد متر مربع.

Posted on